bang-ron-hoi-truong-55
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018 ~~~~~~~~~ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018 ~~~~~~~~~~~~ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018
home Trang chủ » Cựu học sinh » Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /KH-THPTXĐ


       Hà Nội, ngày 23 tháng 8  năm 2013.

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết

các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

 

            Căn cứ hướng dẫn 5111/BGDĐT-GDTrH ngày 23/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học;

Căn cứ Kế hoạch số 8442 /KH-SGD&ĐT ngày 19 tháng 8  năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường THPT Xuân Đỉnh tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn năm học 2013-2014 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CUỘC THI:

1. Mục đích:

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp,  khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Yêu cầu:

a. Yêu cầu đối với ban tổ chức

Tổ chức Cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng.

b. Yêu cầu đối với học sinh dự thi

- Các vấn đề nghiên cứu phải phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh; phù hợp với chương trình, nội dung dạy học trong nhà trường và đòi hỏi thực tiễn của xã hội; phù hợp với định hướng hoạt động giáo dục của các trường phổ thông và không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của học sinh.

- Sản phẩm dự thi phải đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Đối tượng dự thi là học sinh trường trung học phổ thông Xuân Đỉnh.

III. SẢN PHẨM DỰ THI:

Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục kèm theo.

IV. TỔ CHỨC CUỘC THI:

Vòng thi cấp trường:

- THPT Xuân Đỉnh phát động cuộc thi tới trong toàn thể học sinh của trường.

- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh  được tham gia không quá 02 bài dự thi. Mỗi lớp tối thiểu 01 bài dự thi, các lớp chọn tối thiểu 03 bài dự thi.

- Bài dự thi của học sinh được chấm, phân loại cấp trường, chọn các sản phẩm có chất lượng dự thi cấp cụm chậm nhất vào ngày 7/12/2013. (Lịch cụ thể kèm theo).

Vòng thi cấp Cụm trường THPT: tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn không quá 20 bài dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi , kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại cơ sở, chậm nhất vào ngày 6-11/1/2014.

Vòng thi cấp Quốc gia : Ban giám khảo cuộc thi chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và chọn sản phẩm dự thi cấp Quốc gia vào tháng 3/2014.

V. TIÊU CHÍ CHẤM THI:

- Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn, gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.

- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;

- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.

- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

V. LỊCH VÀ PHÂN CÔNG CỤ THỂ

 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Ghi chú

26/8/2013-9/9/2013

Thông báo về cuộc thi

Thành lập Ban tổ chức cuộc thi, tổ giúp việc, Tổ giáo viên hướng dẫn.

Ban giám hiệu

GVCN

Đoàn Thanh niên

Thực hiện trong giờ chào cờ.

Thông báo bằng văn bản tới toàn thể GVCN, GV bộ môn, HS toàn trường.

Thông báo trên website của trường.

16/9-21/9/2013

Tổ chức hướng dẫn HS.

Đăng ký sản phẩm dự thi

Học sinh tham gia.

Tổ chức hướng dẫn.

HS nộp phiếu hướng dẫn về VP đoàn vào 20/9/2013.

23/9-30/11/2013

Hoàn thành sản phẩm dự thi

Giáo viên phụ trách hướng dẫn HS

Giáo viên phụ trách hướng dẫn HS báo cáo Ban tổ chức.

2-7/12/2013

Thi cấp trường

Ban tổ chức, Ban giám khảo

 

9/12/2013-5/1

Hoàn thiện các bài dự thi cấp cụm

Tổ giúp việc; Giáo viên phụ trách hướng dẫn

 

6/1-11/1/2014

Thi cấp cụm

Học sinh

 

 ---------------------------------------------------------

Phụ lục I

Cấu trúc bài viết dự thi

Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn để giải quyết

các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

          A/ Trang bìa

          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................

          - Trường .........................................................................................

          - Địa chỉ:.........................................................................................

          - Điện thoại:.....................................................................................

          - Email:............................................................................................

          - Thông tin về học sinh (hoặc nhóm không quá 03 học sinh):

          1. Họ và tên.....................................................................................

                   Ngày sinh...................................       Lớp:.........................

          2. Họ và tên.....................................................................................

                   Ngày sinh...................................       Lớp:.........................

          3. Họ và tên.....................................................................................

                   Ngày sinh...................................       Lớp:.........................

 

          B/ Các trang tiếp theo

1. Tên tình huống

2. Mục tiêu giải quyết tình huống

3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống

4. Giải pháp giải quyết tình huống

5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống

Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống

6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống

  Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

  ----------------------------------------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:    /KH-THPTXĐ

                 Hà Nội, ngày 23 tháng 8  năm 2013.

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết

các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CUỘC THI:

1. Mục đích:

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp,  khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Yêu cầu:

a. Yêu cầu đối với ban tổ chức

Tổ chức Cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng.

b. Yêu cầu đối với học sinh dự thi

- Các vấn đề nghiên cứu phải phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh; phù hợp với chương trình, nội dung dạy học trong nhà trường và đòi hỏi thực tiễn của xã hội; phù hợp với định hướng hoạt động giáo dục của các trường phổ thông và không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của học sinh.

- Sản phẩm dự thi phải đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Đối tượng dự thi là học sinh trường trung học phổ thông Xuân Đỉnh.

III. SẢN PHẨM DỰ THI:

Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục kèm theo.

IV. TỔ CHỨC CUỘC THI:

Vòng thi cấp trường:

- THPT Xuân Đỉnh phát động cuộc thi tới trong toàn thể học sinh của trường.

- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh  được tham gia không quá 02 bài dự thi. Mỗi lớp tối thiểu 01 bài dự thi, các lớp chọn tối thiểu 03 bài dự thi.

- Bài dự thi của học sinh được chấm, phân loại cấp trường, chọn các sản phẩm có chất lượng dự thi cấp cụm chậm nhất vào ngày 7/12/2013. (Lịch cụ thể kèm theo).

Vòng thi cấp Cụm trường THPT: tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn không quá 20 bài dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi , kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại cơ sở, chậm nhất vào ngày 6-11/1/2014.

Vòng thi cấp Quốc gia : Ban giám khảo cuộc thi chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và chọn sản phẩm dự thi cấp Quốc gia vào tháng 3/2014.

V. TIÊU CHÍ CHẤM THI:

- Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn, gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.

- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;

- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.

- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

V. LỊCH VÀ PHÂN CÔNG CỤ THỂ

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Ghi chú

26/8/2013-9/9/2013

Thông báo về cuộc thi

Thành lập Ban tổ chức cuộc thi, tổ giúp việc, Tổ giáo viên hướng dẫn.

Ban giám hiệu

GVCN

Đoàn Thanh niên

Thực hiện trong giờ chào cờ.

Thông báo bằng văn bản tới toàn thể GVCN, GV bộ môn, HS toàn trường.

Thông báo trên website của trường.

16/9-21/9/2013

Tổ chức hướng dẫn HS.

Đăng ký sản phẩm dự thi

Học sinh tham gia.

Tổ chức hướng dẫn.

HS nộp phiếu hướng dẫn về VP đoàn vào 20/9/2013.

23/9-30/11/2013

Hoàn thành sản phẩm dự thi

Giáo viên phụ trách hướng dẫn HS

Giáo viên phụ trách hướng dẫn HS báo cáo Ban tổ chức.

2-7/12/2013

Thi cấp trường

Ban tổ chức, Ban giám khảo

 

9/12/2013-5/1

Hoàn thiện các bài dự thi cấp cụm

Tổ giúp việc; Giáo viên phụ trách hướng dẫn

 

6/1-11/1/2014

Thi cấp cụm

Học sinh

 

-------------------------------------------------------------

Phụ lục I

Cấu trúc bài viết dự thi

Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho HSTH

            A/ Trang bìa

            - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

            - Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................

            - Trường .........................................................................................

            - Địa chỉ:.........................................................................................

            - Điện thoại:.....................................................................................

            - Email:............................................................................................

            - Thông tin về học sinh (hoặc nhóm không quá 03 học sinh):

            1. Họ và tên.....................................................................................

                        Ngày sinh...................................         Lớp:.........................

            2. Họ và tên.....................................................................................

                        Ngày sinh...................................         Lớp:.........................

            3. Họ và tên.....................................................................................

                        Ngày sinh...................................         Lớp:.........................

            B/ Các trang tiếp theo

1. Tên tình huống

2. Mục tiêu giải quyết tình huống

3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống

4. Giải pháp giải quyết tình huống

5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống

Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống

6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống

   Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

Quay trở lại


© Trường THPT Xuân Đỉnh - Xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.
Theo giấy phép bản quyền Trường THPT Xuân Đỉnh
Thiết kể bởi : Lê Đình Thắng cựu học sinh khóa K45. Email : DinhThang90@Gmail.com - Ym : DinhThang121290